Inteca Digital Business Platform

Red Hat Decision Manager / Drools

Wyzwania związane z zarządzaniem i automatyzacją procesów​

WYZWANIE 1

Optymalizacja i redukcja kosztów

Firmy model operacyjny wyrażają w procesach biznesowych. Procesy mogą być proste lub złożone i wymagać znacznych nakładów pracy i środków do ich działania. W drugim przypadku firmy często szukają metod optymalizacji kosztów i zasobów pochłanianych przez proces. W przypadku procesów złożonych, zawierających wiele kroków i aktorów optymalizacja kosztowo-zasobowa stanowi wyzwanie. Tracimy wgląd do wnętrza procesu i nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie o koszty poszczególnych kroków w procesie czy też o czas ich trwania. Tracimy również możliwość oceny wpływu zmian na przebieg procesu oraz identyfikacji miejsc do optymalizacji. Przy dużej liczbie procesów oraz instancji procesów ciężar powyższych problemów rośnie wykładniczo.

Nasze rozwiązanie

BPMS pozwala na optymalizację każdego procesu ponieważ daje pełny wgląd w przebieg każdego kroku w procesie. Proces można zasymulować na danych rzeczywistych lub zakładanych, prześledzić jego przebieg i usunąć lub pominąć kroki, które nie są wykorzystywane i przepalają czas. To pozwala zmniejszyć koszty i konsolidować zasoby między procesami. BPMS pozwala także na monitoring KPI pod względem czasu, kosztów itp. – wycenę poszczególnych kroków, kosztów godzinowych pracownika obsługującego proces. Dzięki temu na bieżąco możemy badać efektywność i optymalizować każdy proces – np. sprawdzić na jakim etapie wnioski są odrzucane, ile czasu zajmuje obsługa wniosku, które kroki zajmują najwięcej czasu i wymagają optymalizacji. Jest to niezbędne w procesach, które mają kilkanaście kroków, gdzie często okazuje się, że część kroków jest zbędna i generuje niepotrzebne koszty.

WYZWANIE 2

Zarządzanie ryzykiem i compliance

W skomplikowanych procesach, które zawierają dużą liczbę kroków oraz mają wiele instancji, niemożliwe jest na bieżąco monitorować czy wszystkie kroki odbywają się zgodnie z wytycznymi legislacyjnymi oraz weryfikować kroki odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem. Ryzyko wystąpienia niezgodności w tych obszarach, spowodowane brakiem odpowiedniego monitoringu i nadzoru stanowi zagrożenie dla działalności organizacji.

Nasze rozwiązanie

W BPMS proces jest zdefiniowany, a jego przebieg można obserwować w czasie rzeczywistym. Compliance ma kontrolę nad przebiegiem procesu i może monitorować czy wszystko odbywa się z zgodnie z literą prawa i kto był odpowiedzialny za wykonanie danego kroku w procesie. W BPMS można zdefiniować kroki odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, które które będą wykonywane automatycznie lub manualnie i na bieżąco je monitorować.

WYZWANIE 3

Poprawa zwinności procesów

Wiele zmian w procesach powinno być wprowadzanych niezwłocznie. IT w dużych organizacjach ma długie kolejki zadań, co powoduje że czas oczekiwania biznesu na wprowadzenie modyfikacji w procesie jest długotrwały.

Nasze Rozwiązanie

Dzięki BPMS nie wszystkie zmiany w procesie wymagają udziału IT. Ok 40% zmian w BPMS biznes może definiować samodzielnie. Skraca to time2market, ponieważ biznes sam może usuwać niepotrzebne kroki i definiować logikę, szczególnie tą wyrażoną w języku DMN ora BPMN2.0

WYZWANIE 4

Dostępność zasobów​

Skomplikowane procesy liczące wiele instancji wymagają często wielu decyzji i obliczeń, które są wykonywane ręcznie. Wymaga to wielu zasobów o różnej specjalizacji, których pozyskanie pochłania czas i często jest niełatwe ze względu na ich brak na rynku.

Nasze rozwiązanie

Jedną z kluczowych cech rozwizań typu BPMS jest możliwość mierzenia czasu spędzonego nad zadniem przez pracownika. Informacja dotycząca spędzonego czasu oraz innych KPI (np. kosztu wykonania zadania) jest zbierana przez BPMS w czasie wykonania procesu. Historyczne dane pozwalają spojrzeć na proces z perspektywy danych, a nie intuicji. Oznacza to, że jesteśmy w stanie na podstawie danych dobrze dopasować liczbę pracowników niezbędnych do realizacji procesów. Dodatkowo jedoczesne spojrzenie na dane historyczne wielu mierzonych procesów pozwala zbudować holistyczną mapę procesów w organizacji i szukać oszczędności w konsolidacji zadań międzi procesami.


Red Hat PAM / Kogito DMN / Software AG webMethods BPMS
USE CASES

KLIENT: Jeden z 3 największych banków w Polsce​

WYKORZYTANE ROZWIĄZANIE:​ Software AG webMethods BPMS

CIO banku poprosił Inteca o automatyzację procesu wnioskowania online o kredyt ratalny dla klienta indywidualnego. Inteca wdrożyła Software AG webMethods BPMS, dzięki czemu proces został zautomatyzowany. Proces ten był uruchamiany na stronach internetowych wszystkich sklepów partnerskich po wyborze opcji płatności na raty u tego właśnie klienta. Dzięki automatyzacji procesu sprzedaż kredytu została usprawniona, przyspieszona (krótki czas wydawania decyzji, identyfikacja online poprzez przelew identyfikacyjny klienta za 1zł, kredyt wydawany klientom, którzy załączają tylko skany swoich dowodów osobistych). Dzięki wdrożeniu platformy webMethods możliwe stało się monitorowanie procesów, mierzenie KPI (liczby składanych wniosków, procentu wniosków porzuconych, zakończonych etc.) i analiza atrakcyjności oferty.

KLIENT: Jeden z 10 największych banków w Polsce​

WYKORZYTANE ROZWIĄZANIE:​ Kogito BPMS

W związku z decyzją o migracji z architektury silosowej na architekturę mikroserwisową, pojawiła się konieczność przeniesienia obsługi procesów backoffice do nowego systemu. Jako że w nowym systemie nie istniały gotowe rozwiązania zapewniające kompleksową obsługę tych procesów, Inteca została poproszona o ich zautomatyzowanie za pomocą BPMS. W ramach projektu zautomatyzowano szereg procesów – w tym m.in.: obsługi roszczeń ubezpieczeniowych, rezygnacji z ubezpieczeń, restrukturyzacji kredytów oraz zmiany oprocentowania pożyczki celowej w związku ze spełnieniem jej celu.

Użytkownicy zostali odciążeni dzięki takim funkcjonalnościom, jak automatyczne zamykanie wniosków po upłynięciu zadanych terminów (o czym użytkownik jest informowany drogą mailową), czy automatyczne generowanie wszystkich wymaganych dokumentów. Nie muszą też wyszukiwać informacji w różnych systemach – wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji przez operatora pobierane są z systemu centralnego banku przy pomocy warstwy usług i wyświetlane na ekranie.

KLIENT: Jeden z 10 największych banków w Polsce​

WYKORZYTANE ROZWIĄZANIE:​ Kogito BPMS

CIO banku poprosił Inteca o automatyzację procesu wnioskowania online o kredyt ratalny dla klienta indywidualnego. Inteca wdrożyła Kogito BPMS, dzięki czemu proces został zautomatyzowany. Istniejący proces udzielania kredytu ratalnego nie dawał możliwości Klientom dokonania zakupu produktu na raty przez Internet bez fizycznej obecności w banku w celu dokonania formalności. Pojawiła się potrzeba zautomatyzowania procesu udzielania kredytu ratalnego poprzez wdrożenie nowoczesnego i przyjaznego Klientom procesu sprzedaży ratalnej w Internecie. Proces ten miał umożliwić uzyskanie kredytu ratalnego nawet w 15 minut bez wychodzenia z domu oraz bez tradycyjnej formy podpisu. W tym celu poproszono Inteca o automatyzację tego procesu. Wdrożono Kogito BPMS, dzięki czemu udało się m.in. dostarczyć front-end dla pracowników banku w celu weryfikacji wniosku Klienta, stworzyć usługę autoryzacji Klienta oraz zintegrować proces z zewnętrznym systemem płatności oraz stworzyć bazy wniosków.

KLIENT: Jeden z 3 największych banków w Polsce​

WYKORZYTANE ROZWIĄZANIE:​ Software AG webMethods BPMS

CIO banku poprosił Inteca o integrację wszystkich usług bankowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny. Wdrożony został Software AG webMethods BPMS, co umożliwiło sprawną obsługę błędów, możliwość przywrócenia procesu do działania w miejscu, w którym wystąpił błąd, mierzenie KPI itp.

KLIENT: Jeden z 3 największych banków w Polsce​

WYKORZYTANE ROZWIĄZANIE:​ Software AG webMethods BPMS

Inteca została poproszona o zautomatyzowanie i usystematyzowanie procesu wnioskowania o różnego typu kredyty dla klienta MŚP. Dotychczas podczas wnioskowania klienta o kredyt, Bank posługiwał się aplikacją zbudowaną w MS Excel. To oznaczało, że podczas trwania całego procesu excel ten był wymieniany pomiędzy różnymi rolami w procesie (doradca klienta, analitycy kredytowi, backoffice). Wszystkie dokumenty, które doradca otrzymywał od klienta były wymieniane drogą mailową, co sprawiało, że wnioski były procesowane długo, a weryfikacja kompletności wniosku była niezmiernie trudna do wykonania. Inteca zaimplementowała webMethods BPMS, który pozwolił na zautomatyzowanie procesu, zdefiniowanie konkretnych ról w procesie realizujących właściwe etapy tego procesu oraz możliwość weryfikacji, na jakim etapie wniosek obecnie się znajduje (np. po to by doradca mógł poinformować Klienta, kiedy będzie podjęta decyzja kredytowa). Dodatkowo wiele danych w procesie można było pobrać automatycznie przy np. integracji z systemem bankowym przechowującym dane klienta, integracji z BIK – raporty BIK Przedsiębiorca oraz BIK Indywidualny, co zmniejszyło ilość danych, które doradca musiał od klienta otrzymać i wprowadzić do systemu manualnie.

Inteca stworzyła BPM Governance, czyli cały cykl zarządzania procesami od jego definiowania, automatyzacji, przez monitorowanie do optymalizacji. Zestaw standardów obejmujących modelowanie procesów, ich implementacje, monitorowanie i optymalizację, wersjonowanie, a także rozmieszczanie na Kubernetesie w taki sposób, aby były skalowalne. Wszystkie standardy przekazujemy klientowi przy wdrożeniu.


Red Hat PAM / Kogito DMN / webMethods BPMS
PRZYKŁADOWE EKRANY


Testimonials

Co mówią użytkownicy Red Hat PAM, webMethods BPMS oraz Kogito DMN?

Poniżej przestawiamy niezależne recenzje zamieszczone w internecie na stronie Gartner.