Dostosowanie SInF Reporter do zmian legislacyjnych oraz STIR 

O fakcie wdrożenia Systemu Informacji Finansowej i objęcia ustawowym obowiązkiem określonego katalogu jednostek finansowych wiadomo już od dłuższego czasu. Obecnie, trwają dalsze prace legislacyjne i konsultacje co do finalnego brzmienia ustawy o SinF. Dlatego też, ostateczna treść ustawy nie jest jeszcze znana. Przewidywać można, że obecny kształt i litera ustawy nie ulegnie znaczącej zmianie, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że niektóre z zapisów mogą jeszcze zostać przekształcone, a zwłaszcza rozszerzone o dodatkowe wymogi stawiane na podmiotach zobowiązanych. Mając na względzie obecny stan prawny stworzony został moduł SInF Reporter, który odpowiada w pełni na wyzwania obecnie nałożone na jednostki finansowe przez ustawę o SInF. Bardzo istotne jest jednak to, że moduł ten jest w pełni elastyczny pod kątem wprowadzanych modyfikacji i możliwe jest proste i stosunkowo szybkie wdrożenie nowych uaktualnień wynikających z ewentualnych zmian legislacyjnych. Istotne jest również to, że obecnie stosowana w bankach architektura łącząca się z Systemem Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej (STIR) może być tak dostosowana, aby spełniać również wymagania stawiane przez ustawę SInF.

O fakcie wdrożenia Systemu Informacji Finansowej dla określonego katalogu jednostek finansowych wiadomo już od dłuższego czasu. Obecnie, trwają dalsze prace legislacyjne i konsultacje co do finalnego brzmienia ustawy o SinF. Dlatego też, ostateczna treść ustawy nie jest jeszcze znana. Przewidywać można, że obecny kształt i litera ustawy nie ulegnie znaczącej zmianie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że niektóre z zapisów mogą jeszcze zostać przekształcone, a zwłaszcza rozszerzone o dodatkowe wymogi.

Chcąc bardziej zagłębić się w przedstawioną we wstępie tematykę należy podzielić to zagadnienie na dwa segmenty.

Pierwszą kwestią jest dostosowanie istniejącego i działającego już modułu SinF Reporter do ewentualnych zmian legislacyjnych. Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu ustawy, nie mamy jeszcze sprecyzowanych informacji co do formatu danych jaki ma być przekazany do Systemu Informacji Finansowej. W artykule 12 ustawy o SinF określono zakres informacji o rachunkach, które mają być przekazywane przez instytucje zobowiązane. Zakres informacji o rachunku przekazywanych zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o SInF zawiera dane osobowe zarówno posiadaczy rachunku, pełnomocników do rachunku, jak i beneficjentów rzeczywistych posiadaczy rachunku. Nie jest jednak jednoznacznie określony format ani szczegółowy zakres tych danych. Należy się spodziewać dookreślenia w tym zakresie. Nie jest to jednak w żadnym stopniu przeszkodą do implementacji i wdrożenia w infrastrukturze jednostek finansowych modułu SInF Reporter. Samo dostosowanie kwestii atrybutów uploadowanych do bazy SInF nie stanowi problemu po skutecznym wdrożeniu Reportera.

Skąd jednak ta pewność? Wynika ona z podobieństwa systemu SInF do obecnie istniejącego już STIR.

Jak powiedziane zostało na wstępie banki i inne podmioty (spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe) już teraz mają obowiązek udostępniania zamkniętego katalogu informacji do systemu STIR. Żadnym problemem nie jest dostosowanie rozwiązań istniejących już na gruncie transferu do STIR do nowych wyzwań związanych z Systemem Informacji Finansowej. Rzecz jasna informacje przekazywane do tych systemów będą się różnić. Z technicznego punktu widzenia aktualizacja odpowiednich modułów (już istniejących i zaimplementowanych) nie stanowi żadnego problemu. Według naszych estymacji, dostosowanie obecnego i działającego już rozwiązania komunikującego się ze STIR pod kątem nowych wymagań SInF jest kwestią kilku dni pracy projektowej. Dzięki takiej elastyczności i możliwości modyfikacji obecnych rozwiązań jesteśmy w stanie niezwykle szybko reagować na wszelkie zmiany. W uproszczeniu – posiadając już nasze rozwiązania stosowane do komunikacji ze STIR, mamy pewność, że są to sprawdzone w boju i działające mechanizmy, które bez problemu mogą zostać dostosowane do nowych wymagań. Opinię tę potwierdza również samo uzasadnienie do ustawy o SInF.

Wykorzystanie STIR

Dlatego, że sam ustawodawca określa, że przyjęte w ustawie o SInF rozwiązanie zakłada wykorzystanie istniejącego już kanału przekazywania danych do STIR. Dzięki temu, podmioty zobowiązane mogą spodziewać się zminimalizowanych nakładów w zakresie dostosowania systemów informatycznych do przekazywania informacji o rachunkach. Jak już wspomnieliśmy Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe poniosły już wcześniej koszty przystosowania systemów informatycznych do przesyłania danych do STIR. Według wyliczeń i szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy o SInF, dostosowanie funkcjonujących systemów do wymogów wynikających z ustawy o SInF oszacowano na poziomie do 10% pierwotnego kosztu poniesionego na integrację ze STIR. Z kolei w odniesieniu do instytucji zobowiązanych, które nie były dotychczas zobligowane do przekazywania informacji do STIR rozwiązaniem jest wdrożenie modułu SinF Reporter. SinF Reporter umożliwi takim podmiotom całościowe i kompleksowe spełnienie ustawowych wymagań. Jak podkreśla się w uzasadnieniu do ustawy, z uwagi na dużo mniejszy wolumen danych przekazywanych na mocy ustawy o SInF względem wolumenu przekazywanego przez banki oraz SKOK należy założyć, iż koszty dostosowania systemów informatycznych instytucji zobowiązanych nieobjętych obowiązkiem raportowania informacji na mocy wymagań związanych ze STIR powinny być niższe od kosztów poniesionych przez sektor bankowy.

Dlatego też warto, aby jednostki zobowiązane rozpoczęły prace już teraz. Mamy na myśli prace związane z dostosowaniem swojej infrastruktury baz danych w zakresie informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach. Dzięki temu, dużo łatwiejszy będzie proces wdrożenia i dostosowania danych już w trakcie obowiązywania ustawy. W tym zakresie SinF Reporter również będzie bardzo użyteczny.


Przetestuj SInF Reporter

Nasze rozwiąznie jest gotowe, dlatego zachęcamy do jego testowania. W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt.