Ustawa o Systemie Informacji Finansowej (SInF) ma na celu umożliwienie uzyskania dostępu przez zamknięty katalog jednostek państwowych, do informacji o środkach finansowych.

SInF reporter jest rozwiązaniem informatycznym implementującym wymogi ustawy, które są stawiane wobec instytucji zobowiązanych do wysyłania informacji finansowych. Pozwala na pełną automatyzację procesu wysyłania informacji oraz obniżenie kosztów operacyjnych z tym związanych.

CZYM JEST MODUŁ SInf REPORTER?

SInF Reporter to aplikacja służąca do wysyłki informacji o rachunkach do Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR). Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, podmioty zobowiązanie do udostępnienia informacji o rachunku zgodnie z nową ustawą o SInF będą w stanie: zaimportować odpowiednio przygotowany plik csv z danymi do systemu STIR lub wykorzystać odpowiednie API do wysyłania danych do STIR

Dodatkowo rozwiązanie umożliwia między innymi weryfikacje importowanych danych oraz w razie potrzeby edycję takich danych, w razie wystąpienia ewentualnych niezgodności.  

BEZPIECZEŃSTWO

Moduł SinF Reporter posiada zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Wszystkie usługi realizowane przy pomocy modułu SInF Reporter są zabezpieczone przy wykorzystaniu Serwera Autoryzacji. Dzięki temu, każdemu użytkownikowi udostępnione zostaną własne, indywidualne dane dostępowe do aplikacji. Funkcja audytu pozwala na rozliczalność wykonania funkcjonalności w systemie.

Spełnione zostały również wymagania bezpieczeństwa związane z wysyłka danych do SINF, między innymi: wykorzystanie bezpiecznego kanału komunikacji czy podpisywanie dokumentów odpowiednim podpisem elektronicznym.

kanały Raportowania

SInF Reporter umożliwia wykorzysanie dwóch kanałów do wysyłania informacji o rachunkach:

  • z poziomu przeglądarki internetowej/aplikacji desktopowej. Prosta i wygodna w obsłudze aplikacja umożliwia również łatwe nadawanie uprawnień kolejnym użytkownikom. Dzięki temu do importu pliku csv może zostać uprawnionych określona liczba pracowników danego podmiotu zobowiązanego. Z pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, każdy z użytkowników będzie mógł dokonać importu pliku csv do interfejsu STIR. Rozwiązanie umożliwia import danych z pliku csv, przy założeniach maksymalnie 10000 płaskich wierszy danych i maksymalnie 20 pól. Moduł posiada również graficzny interfejs użytkownika w języku polskim i angielskim. 
  • z poziomu API. Dane mogą być przygotowane w zewnętrznym systemie. Następnie dane mogą zostać wysłane do API SINF Reporter lub pobrane przez SINF Reporter ze wskazanego miejsca. Następnie dane mogą być wysłane do SINF automatycznie lub sprawdzone i zmodyfikowane ręcznie przez operatora. 

MODELE WDROŻENIA

SInF Reporter może zostać zaimplementowany w jednym z trzech modeli wdrożeniowych.

model 1 – desktop

Pierwszym modelem w jakim może zostać zaimplementowany moduł SInF Reporter jest tak zwany desktop. Jest to nic innego jak dostęp do aplikacji SInF Reporter, do której użytkownik otrzymuje dostęp pobierając ją z poziomu przeglądarki. Po pobraniu takiej aplikacji, konieczne jest załadowanie do niej odpowiednich certyfikatów, wymaganych do prawidłowej wysyłki danych do KIR. Za pomocą takiej aplikacji można wykonać wszystkie wyżej wymienione czynności wysłania komunikatu do KIR, a dodatkowo dane w żaden sposób nie wychodzą poza bezpieczną infrastrukturę zarządzaną przez organizację.

model 2 – on-premise: mode one

Kolejnym modelem wdrożenia modułu SInF Reporter jest tak zwane rozwiązanie on-premise (rozwiązanie to ma również określenie „mode one”). Polega ono na tym, że oferowana przez Inteca aplikacja SInF Reporter, rozmieszczana jest na serwerach klienta. Aplikacja ta wystawia API do wysyłania informacji o rachunkach. W rozwiązaniu tego typu mamy do czynienia z automatyzacją, dzięki której, posiadając już system, w którym zdefiniowane są rachunki możemy je powiązać z naszym rozwiązaniem. Efektem tego jest możliwość wysyłania informacji o rachunkach do STIR w sposób zautomatyzowany. Następnie połączenie z KIR, wysyłka danych oraz uzyskanie potwierdzenia odbywa się w ramach funkcjonalności aplikacji SInF Reporter. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma konieczności manualnego wypełniania danych, rzecz jasna w ramach aplikacji jest do nich pełen wgląd, jednakże automatyzacja tego procesu w znacznym stopniu ogranicza manualną pracę.

model 3 – on-premise: mode two

Trzecim modelem jest rozwiązanie podobne do punktu drugiego – modelu on-premise, jednak częściowo zmodyfikowane (tak zwany on-premise „mode two”). Tak jak w przypadku modelu z punktu drugiego, podstawą do implementacji tej metody jest obecność systemu, który posiada informację o prowadzonych rachunkach. Podobnie również, aplikacja rozmieszczana jest na serwerach klienta. Różnicą między „mode one” a „mode two” jest to, że w przypadku „mode two” oferujemy rozwiązanie, które wykonuje pracę integracyjną do systemu klienta, na którym zlokalizowane są dane o rachunkach. W przypadku modelu on premise „mode one”, to po stronie instytucji zobowiązanej leży implementacja wysyłki danych do API SInF Reportera, natomiast model on premise „mode two” odwracą tą rolę. Inteca integruje się ze wskazanym miejscem przechowywania danych o rachunkach. Jest to szczególnie pomocne, gdy klient nie ma rozbudowanego działu IT.

Przedstawione powyżej modele SInF Reporter są w pełni gotowe do implementacji u klientów. Rozwiązania te zgodnie z obecną literą projektu ustawy o SInF w całości spełniają wymogi stawiane na jednostkach finansowych w tym zakresie.  

Przetestuj SInF Reporter

Nasze rozwiąznie jest gotowe, dlatego zachęcamy do jego testowania. W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt.

ILE CZASU POTRZEBA NA WDROŻENIE SInF REPORTER?

Obecne brzmienie projektu ustawy o SInF przewiduje 3 różne terminy na rozpoczęcie przekazywania informacji o rachunkach, są to 3, 6 i 9 miesięcy w zależności od typu instytucji. Terminy określone w ustawie na zaimplementowanie nowych rozwiązań i dostarczenie informacji o rachunkach do SInF są całkowicie osiągalne przy użyciu rozwiązania jakim jest SinF Reporter.

SInF Reporter
DESKTOP

Wdrożenie SInF Reporter w tym modelu zajmie około 2 tygodni.

SInF Reporter
ON-PREMISE MODE 1

Wdrożenie SInF Reporter w tym modelu zajmie około 4 tygodni.
Po stronie instytucji zobowiązanej pozostaje implementacja intefejsu do API SInF Reporter. 

SInF Reporter
ON-PREMISE MODE 2

W tym modelu całość prac leży po stronie Inteca. Konieczne jest zarezerwowanie około 1 miesięca na rozmieszczenie SInF Reportera na wszystkich środowiskach u klienta. Następnie, implementowany jest odpowiedni interfejs techniczny do pobierania danych ze wskazanego miejsca.
Chcesz wiedzieć więcej o SInF Reporter oraz o wymogach stawianych przez ustawodowacę?
Przeczytaj artykuły na naszym blogu!

Wdrożenie SinF Reporter – jak to działa?

Wdrożenie SinF Reporter – jak to działa? Mając na względzie wprowadzaną ustawę o Systemie Informacji Finansowej, bardzo istotną kwestią jest odpowiednie wdrożenie właściwych systemów informatycznych, których implementacji ta ustawa wymaga. Tylko dzięki wprowadzeniu i wdrożeniu nowych systemów lub dostosowaniu obecnej infrastruktury informatycznej możliwe będzie spełnienie ustawowego obowiązku umieszczenia danych o rachunkach w bazie danych Systemu…

SinF Reporter – rozwiązanie na zapytania o dane finansowe 

SinF Reporter – rozwiązanie na zapytania o dane finansowe Jak opisywaliśmy już kilkukrotnie w poprzednich artykułach dotyczących nadchodzących zmian legislacyjnych, nowa ustawa o Systemie Informacji Finansowej wprowadza kilka bardzo istotnych modyfikacji, jeśli chodzi o ujawnianie informacji przez podmioty finansowe. Podstawową charakterystyką nowej ustawy jest to, że zobowiązane jednostki będą udostępniały informacje o rachunkach – otwartych…

Wymagania stawiane na jednostkach finansowych w związku z SInF 

Wymagania stawiane na jednostkach finansowych w związku z SInF  Kontynuacja reform systemu finansowego i zwiększenie transparentności podmiotów finansowych sprawia, że na podmiotach tych ciążą nowe obowiązki i wymagania. W przypadku opracowywanej obecnie ustawy o Systemie Informacji Finansowej powstało wymagań, do których spełnienia zobligowane są podmioty finansowe. Celem nowej ustawy jest zwiększenie przejrzystości i ułatwienie organom…

Dostosowanie SInF Reporter do zmian legislacyjnych oraz STIR 

Dostosowanie SInF Reporter do zmian legislacyjnych oraz STIR  O fakcie wdrożenia Systemu Informacji Finansowej i objęcia ustawowym obowiązkiem określonego katalogu jednostek finansowych wiadomo już od dłuższego czasu. Obecnie, trwają dalsze prace legislacyjne i konsultacje co do finalnego brzmienia ustawy o SinF. Dlatego też, ostateczna treść ustawy nie jest jeszcze znana. Przewidywać można, że obecny kształt…

Modele wdrożeniowe SInF Reporter

Modele wdrożeniowe SInF Reporter Wprowadzenie nową ustawą Systemu Informacji Finansowej nakłada na podmioty finansowe konieczność dostosowania swoich systemów informatycznych do tychże zmian. Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu ustawy o SInF to właśnie podmioty, w których prowadzone są rachunki muszą spełnić określone wymagania, aby takowe informacje przekazać. Warto pamiętać, że zawarta w ustawie definicja rachunku potraktowana…

Moduł SInF Reporter – czym jest, do czego służy?

Moduł SInF Reporter – czym jest, do czego służy? Wraz z nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi do życia wprowadzony zostanie tak zwany System Informacji Finansowej (SInF). W poprzednim artykule  omówiliśmy na czym polegał będzie ten system i jakie zadania ma on spełniać. Jak wynika z obecnego projektu ustawy oraz towarzyszącym mu uzasadnieniom i komentarzom, to na podmiotach…

System Informacji Finansowej – co to takiego? 

System Informacji Finansowej – co to takiego?  Opracowywany obecnie przez rząd nowy projekt tak zwanego Systemu Informacji Finansowej (SInF) ma na celu umożliwienie uzyskania dostępu przez zamknięty katalog jednostek państwowych, do informacji o środkach finansowych. Projekt ten ma swoje początki w implementacji Dyrektywy V AML (Anti Money Laundering), czyli dyrektywy przeciwdziałającej praniu brudnych pieniędzy, jak…