Wymagania stawiane na jednostkach finansowych w związku z SInF 

Kontynuacja reform systemu finansowego i zwiększenie transparentności podmiotów finansowych sprawia, że na podmiotach tych ciążą nowe obowiązki i wymagania. W przypadku opracowywanej obecnie ustawy o Systemie Informacji Finansowej powstało wymagań, do których spełnienia zobligowane są podmioty finansowe. Celem nowej ustawy jest zwiększenie przejrzystości i ułatwienie organom ścigania, a także jednostkom skarbowym uzyskania informacji o rachunkach, które mogły być wykorzystane do prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu lub prowadzenia zorganizowanej działalności przestępczej. Według projektu ustawy o SinF jednostki finansowe, a zatem szeroki katalog podmiotów zajmujących się obrotem środkami płatniczymi, inwestowaniem środków oraz jednostki kredytowe zobowiązane są do udzielania takowych informacji. Jakie jednak dokładnie wymagania stawiane są tym podmiotom? W niniejszym artykule opiszemy je dokładnie. 

SInF: Zwiększenie Procedur, Przekazanie Informacji i Efektywność Cyfrowych Baz Rachunków

Przewidywane zwiększenie liczby procedur wynika z przepisów odnoszących się do zasad przekazywania przez podmioty zobowiązane informacji o rachunku do SinF, a także ich udostępniania organom upoważnionym do dostępu do nich. Wskazywaliśmy już listę podmiotów upoważnionych do dostępu do takich informacji (są to między innymi, policja, straż graniczna, sądy czy prokuratura). Jak zakłada ustawa o SInF, wprowadzenie SInF zmniejszy liczbę procedur po stronie zobowiązanych. Dzięki cyfrowej bazie rachunków, zmniejszy się liczba zapytań kierowanych przez poszczególne służby do instytucji finansowych. Rzecz jasna mowa tutaj już o stanie po wdrożeniu systemów koniecznych do spełnienia tych ustawowych obowiązków. Inteca posiada gotowe rozwiązania w tym zakresie – tak zwany SinF Reporter. SinF Reporter, którego cechy i charakterystykę omówiliśmy już w naszych poprzednich artykułach, do których odsyłamy.  

SInF

Jak wskazuje ustawodawca w uzasadnieniu do ustawy o Systemie Informacji Finansowej: „Z uwagi na zmniejszenie liczby zapytań kierowanych przez poszczególne służby do instytucji finansowych, zmniejszona zostanie również liczba wytwarzanych dokumentów, zarówno po stronie podmiotów uprawnionych, jak i instytucji zobowiązanych. (…) wprowadzenie systemu elektronicznego dostępu do informacji o rachunkach wpłynie pozytywnie na przyspieszenie bieżących procedur.”  

Biorąc pod uwagę faktyczne czynności, jakie zgodnie z propozycją ustawy o SInF jednostki finansujące powinny przedsięwziąć, można określić pewnego rodzaju procedurę udostępniania informacji zgodnie z SInF. Procedura ta opiera się na 5 etapach, które to etapy w całości mogą zostać zrealizowane przy pomocy gotowego rozwiązania oferowanego przez Inteca, czyli SinF Reportera.

Poszczególne etapy procedury 

1.       Pierwszym krokiem jaki musi zostać podjęty jest odpowiednie dostosowanie danych, które następnie będą przesłane do Systemu Informacji Finansowej. Dostosowanie to musi odbyć się pod względem formatu tych danych, a także odpowiedniego układu danych. W ramach dostosowania założyć również należy proces weryfikacji takich informacji o rachunkach. Konieczne jest zatem posiadanie odpowiednio przygotowanej „paczki” z informacjami o rachunkach otwartych jak i zamkniętych. 

2.       Po odpowiednim dostosowaniu i zweryfikowaniu danych, informacje te powinny być przesłane do systemu, za pomocą którego odbędzie się wysyłka danych do SInF. Idealnym przykładem jest tutaj właśnie SINF Reporter, który umożliwia upload danych, jak również dostosowanie umieszczonych danych do wymaganego formatu. 

3.       Trzecim krokiem i zarazem finalnym przed wysyłką danych jest ich podpisanie, a także opatrzenie takiego transferu bezpiecznym certyfikatem. 

4.       Po tych czynnościach, dane zabezpieczone cerytfikatem są wysyłane szyfrowaną komunikacją do Systemu Informacji Finansowej. 

5.       Finalnym krokiem w przedstawionej procedurze jest odebranie potwierdzenia, które generowane jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Potwierdzenie to stanowi dowód skutecznego złożenia danych do SInF. 

Dlaczego SInF Reporter

Jak łatwo zauważyć, to właśnie na podmioty finansowe przeniesiony został ciężar dzielenia się informacjami o prowadzonych obecnie i historycznie rachunkach. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy o SINF, jest to działanie konieczne i wymagane dla uzyskania odpowiedniej transparentności danych. Kluczem do prawidłowego i skutecznego spełnienia tych potencjalnych ustawowych obowiązków jest zatem wdrożenie właściwego systemu informatycznego, za pomocą którego dokona się takiego transferu danych. Proponowany przez nas SinF Reporter umożliwia dokładnie wszystkie 5 wymienionych powyżej wymagań, a ponadto możliwe jest wsparcie w zakresie dostosowania i pozyskania danych z systemu klienta za pomocą odpowiednich tabel interfejsowych lub dedykowanego API. 

Warto wspomnieć również o bardzo istotnym wymogu, który opisany został w art. 16 ust. 1 ustawy o SinF, a w którym to określono okres przechowywania informacji o rachunku. Co do zasady okres ten wynosi 5 lat od daty zamknięcia rachunku lub wygaśnięcia samej umowy prowadzenia danego rachunku. Jednakże, w dalszych ustępach tego artykułu znaleźć można informację, że okres przechowywania może zostać przez organ właściwy wydłużony o kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli jest to konieczne w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych postępowań w sprawach dotyczących poważnych przestępstw. W związku z tym maksymalny okres przechowywania informacji o rachunku może wynieść nawet 10 lat. Bardzo istotne jest zatem odpowiednie i skuteczne zaimplementowanie właściwych systemów informatycznych, które będą w stanie gromadzić te dane i importować je do bazy STIR. Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez SinF Reporter, jest to jak najbardziej możliwe. 

W związku z powyższym niezwykle istotne jest świadome podejście do wymagań stawianych na jednostkach finansowych przez proponowaną ustawę i podjęcie, już zawczasu odpowiednich przygotowań w tym zakresie. Jak już wspomnieliśmy, Inteca posiada dedykowane rozwiązanie, jeśli chodzi o spełnienie wymogów dotyczących umieszczenia danych w Systemie Informacji Finansowej. SinF Reporter możliwy jest do wdrożenia zarówno w jednostkach, które już posiadają ustalone połączenie z KIR, jak również, z podmiotami, które do tej pory nie miały takiego obowiązku. W przypadku tych drugich jest to niezwykle istotne, by przedsięwziąć już teraz odpowiednie przygotowania, tak aby sprostać ustawowym wymaganiom. 


Przetestuj SInF Reporter

Nasze rozwiąznie jest gotowe, dlatego zachęcamy do jego testowania. W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt.