Polityka Prywatności INTECA sp. z o.o.

 1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Inteca sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KSR pod numerem KRS 0000387005, posiadającą REGON 021498966 i NIP 8951993080, kapitał zakładowy w wysokości 20 000, dalej: Inteca. Polityka prywatności Inteca, dalej: Polityka, określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów, klientów i użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do Inteca, m.in.: www.inteca.com, www.apilogic.pro oraz www.inteca.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do Inteca lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek Dane Osobowe w związku ze zgłoszeniami o pracę, polecaniem znajomego do pracy, wysyłaniem zapytania o ofertę/współpracę itd. Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

 1. POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną w oparciu o imię i nazwisko, adres e-mail lub numeru telefonu osoby fizycznej i inne dane.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1), zgodnie z którym Inteca przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Specjalista – kandydat do pracy oferowany przez Inteca swoim klientom.

Użytkownik – kandydat do pracy, subskrybent newslettera, osoba zadająca pytanie, osoba polecająca znajomego do pracy lub osoba odwiedzająca strony należące do Inteca.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez Inteca drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, tj.: zapis do newslettera, wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.

 1. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

odając swoje Dane osobowe na stronie www.inteca.pl i innych należących do Inteca, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do przekazania danych personalnych, które będą wykorzystane przez Inteca w sposób opisany w niniejszej Polityce. Podane Danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zrealizowania przez Inteca Usługi.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników, przekazanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych Inteca, w szczególności w związku z przeprowadzaniem za ich pomocą procesów rekrutacyjnych, wysyłaniem informacji marketingowych (w tym newsletterów), korzystaniem z innych usług zawartych na stronie internetowej jest Inteca (dane wskazane powyżej) .

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

Inteca przetwarza Dane osobowe w celu:

5.1. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych (w tym newslettera Inteca), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Bardziej szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Danych osobowych w związku z marketingiem zostały określone w rozdziale 9 niniejszej Polityki.

5.2. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail lub numery telefonu, odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy.

W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust.1 lit. fa) RODO). Bez przetwarzania Danych osobowych, w szczególności kontaktowych, nie będziemy w stanie przekazać odpowiedzi, a tym samym pomóc w rozwiązaniu kwestii wskazanej w zapytaniu.

Co ważne – w kontekście zgody na przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – w przypadku kiedy Użytkownik zadaje pytanie Inteca o konkretną ofertę handlową, np. wdrożenie oprogramowania, wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie tej oferty handlowej o którą pytał, poprzez wyraźne działanie potwierdzające.

5.3. Rozpatrzenia nadesłanej przez Użytkownika aplikacji o pracę i ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Inteca, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych zawartych w CV lub formularzu.

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celu rozpatrzenia aplikacji o pracę podstawą prawną jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. a) RODO). Bardziej szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Danych osobowych w związku z procesami rekrutacyjnymi zostały określone w rozdziale 8 niniejszej Polityki.

5.4. Przeprowadzenia i rozliczenia Programu „Poleć znajomemu Pracę w Inteca”.

 1. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Inteca jest uprawniona do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6.2. Inteca może udostępnić Dane osobowe Użytkownika podmiotom wspierającym Inteca w realizacji poszczególnych zleceń w ramach współpracy z nimi, m.in.:

6.2.1. świadczącym usługi marketingowe (agencje reklamowe, firmy wysyłające mass-mailing itp.);

6.2.2. świadczącym usługi wsparcia w organizacji i prowadzeniu szkoleń, egzaminów;

6.3. Udostępnianie Danych Osobowych jest realizowane w formie ich powierzenia do przetwarzania. W tym celu Inteca zawarła stosowne umowy powierzenia z wyżej wymienionymi podmiotami, stosownie do art. 28 RODO.

6.4. Inteca udostępnia również Dane osobowe Użytkowników swoim klientom w związku z prowadzonymi rekrutacjami na ich rzecz w celu dokonania zatrudnienia, następnie oddelegowania do świadczenia usług w ramach outsourcingu Specjalistów lub całych zespołów. Inteca zawarła stosowne porozumienia, umowy określające zasady udostępnienia Danych osobowych.

6.5. Każdy Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do informacji jakiemu klientowi Inteca jego Dane osobowe zostały udostępnione, na zasadach określonych w rozdziale 7 niniejszej Polityki.

6.6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA

7.1. Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-22 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych osobowych przez Inteca:

A. Prawo dostępu do swoich Danych osobowych,

B. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,

C. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), z ograniczeniami wynikającymi z art. 17 RODO

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

E. Prawo do przenoszenia danych,

F. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,

G. Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,

H. Prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie Danych osobowych, w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania Danych osobowych była zgoda wyrażona przez Użytkownika.

7.2. Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika przesłany na adres e-mail office@inteca.pl Inteca rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku wraz ze wskazaniem wyniku rozpatrzenia – jakie konkretne działania zostały podjęte z określeniem szacowanego czasu na realizację całego wniosku, jeżeli określone działania wymagają dłuższego czasu realizacji.

7.3. W ramach prawa określonego w pkt. 7.1.H, Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych osobowych dla celów, które wymagają zgody (co dotyczy treści przesyłanych w formie elektronicznej), z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie Danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.4. W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji w formie kopii:

· Cele przetwarzania Danych osobowych;

· Kategorie Danych osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;

· Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) te dane mogą być przekazane;

· Planowanym okresie przechowywania Danych Osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu;

· Informacje o prawie do żądania od Inteca sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;

· Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych;

· Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe;

· Na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje profilowania dla Użytkownika.

7.5. Inteca informuje jednocześnie, że każda kolejna kopia Danych osobowych wiąże się z opłatą wynikającą z kosztów poniesionych w związku ze stworzeniem kolejnej kopii Danych osobowych. Inteca powiadamia Użytkownika o kosztach po dokonaniu oceny zakresu wskazanych we wniosku informacji.

7.6. Inteca zastrzega, że ma możliwość udzielenia odpowiedzi na wniosek o realizację któregokolwiek prawa w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter należy rozumieć konieczność zestawienia danych z wielu systemów informatycznych lub potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku. W każdym przypadku Inteca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie podając uzasadnienie.

7.7. Inteca informuje, że może odmówić realizacji któregokolwiek z praw określonych w art. 15 – 22 RODO w sytuacji kiedy Użytkownik składa wnioski w sposób ustawiczny, nadmierny, bez żadnego uzasadnienia. Za każdym razem Inteca uzasadni odmowę dla realizacji wskazanego we wniosku prawa. Przez ustawiczny i nadmierny charakter należy rozumieć przesyłanie kolejnych wniosków z podobną prośbą do pierwszego, pomimo dokonania rozpatrzenia i poinformowania o jego realizacji, np. Użytkownik przesyła wniosek o dostęp do informacji, Inteca realizuje – przesyła zestawienie posiadanych informacji, a Użytkownik przesyła drugi i kolejny raz ten sam wniosek, nie wyjaśniając powodu przekazania ponownej prośby o informacje.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI ORAZ W RAMACH SYSTEMU POLECEŃ KANDYDATA

8.1. IInteca przeprowadza rekrutacje na własne potrzeby oraz na rzecz klientów, którym je świadczy, przykład: usługa dostarczania Specjalistów. W związku z tym informujemy, że dane Użytkownika mogą być przetwarzane również przez klientów Inteca, o czym jest mowa w treści ogłoszenia o pracę, wskazującego, że Inteca prowadzi rekrutację dla klienta. Jednocześnie Inteca informuje, że Użytkownik, wyrażając zgodę na procesy rekrutacyjne, udziela zgody zarówno na rekrutację na konkretne stanowisko zawarte w ogłoszeniu o pracę, jak i na przyszłe rekrutacje. Oznacza to, że Inteca będzie przechowywać Dane Osobowe Użytkownika w swojej bazie danych w celu przesyłania informacji o ofertach pracy dostosowanych do profilu i doświadczenia zawodowego danego Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie, zgodnie z rozdziałem 7 niniejszej Polityki, co nie ma wpływu na legalne wykorzystanie Danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.2. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w sytuacji polecenia Użytkownika przez osobę polecającą. W tej sytuacji osoba polecająca wpisuje swoje dane oraz dane osoby polecanej oraz zamieszcza CV pod formularzem z danymi Użytkownika. Inteca dokonuje weryfikacji CV osoby polecanej, otrzymanego od osoby polecającej, w zakresie zgody osoby polecanej na przetwarzanie Danych osobowych spełniającej wymogi RODO w ciągu 30 dni. Jeśli zgoda została zawarta, Inteca ma uprawnienia do wykorzystania tych danych na procesy rekrutacyjne.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

9.1. Przesyłając zapytanie, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji marketingowych o oferowanych produktach i usługach Inteca, w tym newsletterów. Zasady uzyskiwania zgody zostały określone w rozdziale 5 pkt. 5.1-5.2 Polityki. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem zasad określonych w rozdziale 7 pkt. 7.3 niniejszej Polityki.

9.2. W przypadku przesyłania newsletterów podstawą prawną jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).

Zgodę na przesyłanie newslettera, Użytkownik wyraża poprzez zamieszczenie swojego adresu e-mail na formularzu zapisu na newsletter, bądź też poprzez zaznaczenie checkbox’a przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub rekrutacyjnego. Zamieszczenie adresu e-mail w formularzu zapisu na newsletter jest tzw. wyraźnym działaniem potwierdzającym przyzwolenie na przetwarzanie Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 11 RODO dot. definicji zgody oraz powiązanym z tym artykułem motywem 32 RODO wyjaśniającym czym jest wyraźne działanie.

Według wyżej wymienionego motywu, wyraźne działanie potwierdzające jest przekazaniem informacji przez Użytkownika do Inteca, że zgadza się na wykorzystanie podanego w formularzu adresu e-mail do przesyłania przez Inteca newsletterów z informacjami promującymi Inteca. Jest to jedna z dopuszczalnych – obok zaznaczenia checkbox’a – form wyrażenia przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie podanego adresu e-mail w wyżej wymienionym celu.

Zgoda na przesyłanie Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne wyrażana jest przez Użytkowników niezależnie i odrębnie, za pomocą zaznaczenia dedykowanego checkbox’a obok treści zgody.

9.3. W celu pobrania niektórych dokumentów umieszczonych na stronach należących do Inteca, może być niezbędne wypełnienie formularza i podanie w nim danych osobowych. Zamieszczone dane będą przetwarzane w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) wyrażoną poprzez wyraźne działanie potwierdzające. Natomiast jeżeli Użytkownik chce otrzymywać inne informacje marketingowe, może dokonać wyboru czy chce zaznaczyć lub nie, dedykowany checkbox. Brak zaznaczonego checkbox’a jest dla Inteca informacją, że Użytkownik nie jest zainteresowany otrzymywaniem informacji, a tym samym nie będzie uwzględniony na listach mailingowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez użytkownika oznacza skreślenie z list mailingowych.

 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Inteca wdrożyła środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Inteca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

 1. PLIKI COOKIES

11.1. Inteca oświadcza, że na stronie www.inteca.com i innych należących do Inteca, używa cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.

11.2. Pliki cookies używane na stronie www.inteca.com i innych stronach należących do Inteca mogą być ustawione przez Inteca lub przez stronę trzecią.

11.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

· Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

· Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

· Dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

11.4 Rodzaje wykorzystywanych przez Inteca pliki cookies:

· „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;

· „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej itp.;

· „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

11.5. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 1. LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 1. ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.inteca.com/pl/polityka-prywatnosci.