Klient:

Klientem projektu był duży międzynarodowy bank (oddział w Polsce). To bank uniwersalny, oferujący usługi z zakresu bankowości codziennej, kont osobistych i kart kredytowych, oszczędności i kredytów, a także usługi z zakresu leasingu, inwestycji i ubezpieczeń. Bank, który był beneficjentem projektu, posiada rozbudowaną sieć placówek własnych oraz placówek partnerskich w całej Polsce. Jest jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce, bardzo zaawansowanym w bankowości elektronicznej.

Platforma sprzedaży kredytów dla MŚP i Agro


WYZWANIA PROJEKTU

Wyzwania, przed jakimi stanął departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Agrobiznesu w procesie udzielania kredytów dla sektora MŚP związane były z długim czasem procesowania wniosków, manualnymi krokami pracowników w kilku działach na różnych etapach procesu oraz brak całościowego wglądu w proces oraz w czas procesowania na poszczególnych etapach. Celem projektu było skrócenie czasu procesowania wniosków oraz automatyzacja procesu, dzięki czemu możliwe byłoby uwolnienie czasu uczestników procesu oraz przeprocesowanie większej ilości wniosków.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Wprowadzenie rozwiązania w zakresie usprawnienia i standaryzacji procesu niesie za sobą korzyści związane z wydajnością operacyjną takie jak: sprawniejsze ofertowanie klienta już podczas pierwsze spotkania dzięki automatycznemu wyliczaniu zdolności kredytowej, generowaniu harmonogramu spłaty i spersonalizowanej listy dokumentów do wniosku, monitorowanie aktywności biznesowej doradców już na etapie ofertowania oraz stworzenie modułu jakościowego do raportowania błędów biznesowych.

Wyliczenie zdolności kredytowej odbywa się poprzez zastosowanie silnika reguł biznesowych, który pozwala na tworzenie konfigurowalnych reguł biznesowych. Reguły te mogą być modyfikowane i zmieniane w czasie, co pozwala na elastyczne dostosowywanie niskim kosztem usługi do zmieniających się algorytmów i procedur biznesowych.

Zastosowane rozwiązanie pozwala również walidować kompletność i jakość uzupełnianych danych przez użytkownika, automatycznie ustalać ścieżki decyzyjne oraz automatycznie generować listę załączników oraz wydruk uzupełnionych formularzy gotowych do podpisu z klientem bezpośrednio z aplikacji. Dzięki temu wdrożeniu możliwa jest również rezygnacja z używania formularzy xls w kontekście wyliczania zdolności oraz weryfikacji warunków brzegowych, brak potrzeby manualnego przygotowywania umów kredytowych i dokumentów dla klienta oraz zrezygnowanie z obiegu mailowego wniosku.

O platformie Business Process Management System (BPMS)

Zastosowanie platformy Business Rules Management System (BRMS) pozwala na przechowywanie logiki decyzyjnej i tworzenie na jej podstawie reguł biznesowe, które mogą być następnie używane również przez aplikacje zewnętrzne. Wspomniane reguły biznesowe trzymane są w silniku reguł biznesowych (Business Rules Engine -BRE), który stanowi zbiór reguł opisujących pewną logikę i procedury biznesowe. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści. Atutem takiego rozwiązania jest wydzielenie silnika reguł biznesowych poza platformę BPMS, co poprawia wydajność i efektywność takiego silnika oraz daje większą elastyczność w kwestii tworzenia nowych czy usuwania starych reguł. Zapisanie reguł czytelnym i zrozumiałym językiem nawet dla użytkowników końcowych pozwala z kolei na sprawniejsze i mniej kosztowne zmiany bez konieczności angażowania programistów, co oszczędza ich czas oraz pozwala na szybsze dostosowanie rozwiązania do pojawiających się zmian biznesowych.

ROZWIĄZANIE

Technologia

W ramach rozwiązania zaimplementowany został proces w technologii WebMethods BPMS, dzięki czemu cały workflow procesu jest trzymany w jednym miejscu. Start wniosku odbywa się z poziomu aplikacji, a pozostałe czynności związane z wyliczaniem zdolności kredytowej oraz generowaniem dokumentów odbywają się w ramach workflow w BPMS. Wdrożenie tego rozwiązania ma miejsce w ramach platformy Openshift firmy Red Hat, która pozwala na szybkie tworzenie, wdrażanie oraz aktualizowanie aplikacji w hybrydowej chmurze obliczeniowej.

Do procesu tworzenia rozwiązania użyte zostało podejście DevOps, charakteryzujące się bliską współpracą, komunikacją oraz wzajemnym zaangażowaniu zespołu rozwijającego oprogramowanie (Dev) oraz zespołu operacji (Ops). To podejście korzysta także z iteracyjnego modelu pracy zgodnego z założeniami Agile, dzięki czemu możliwe jest udostępnianie działających fragmentów kodu w wielu iteracjach. Celem takiego podejścia jest lepsze skoordynowanie prac nad produktem końcowym oraz skrócenie czasu od wdrożenia aplikacji do uzyskania pierwszych korzyści, co umożliwia szybszą reakcję na zmieniające się potrzeby biznesowe i finalnie zwiększa jakość dostarczanego produktu dla klienta i jego zadowolenie.

Technika Responsive Web Design

Wdrożenie ujednoliconego portalu doradcy za pomocą techniki Responsive Web Design pozwoliło stworzenie wyglądu i układu aplikacji webowej, która dynamicznie i automatycznie dostosowuje się do rozmiaru okna, na którym jest wyświetlana. Zastosowanie natomiast techniki Single Page Application pozwoliło na rozwijanie i dynamicznie ładowanie różnych sekcji i danych na stronie w zależności od kontekstu bez konieczności przeładowywania strony. Dodatkowo, wspólne projektowanie UI z użytkownikami docelowymi sprawia, że efektem jest czytelny i intuicyjny UI.

Pozostałe funkcjonalności rozwiązania, które są widoczne i istotne dla użytkownika końcowego to: wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji wyświetlane na ekranie, zabezpieczenie przed błędami użytkownika dzięki wielu regułom biznesowym i walidacjom oraz automatyzacji. Możliwe również było odciążanie użytkowników dzięki automatycznym wypełnianiu pól z poprzednich ekranów, generowaniu uzupełnionych dokumentów spersonalizowanych pod klienta, czy informowaniu użytkowników o zmianach we wniosku lub upłynięciu istotnych terminów drogą mailową.

Nowe usługi biznesowe

Stworzenie nowych usług biznesowych, w tym usług zawierających złożone algorytmy, było niezbędne do wyliczenia kluczowych danych biznesowych. W tym celu zostało zaimplementowane rozwiązanie silnika reguł biznesowych (BRE), które pozwala na szybkie i nisko-kosztowe modyfikowanie reguł do zmieniającego się środowiska biznesowego. Proces zbiera także statystyk dla różnych etapów procesowania wniosku, dzięki czemu możliwa jest analiza zarówno czasowych jak i jakościowych wskaźników efektywności.

ZESPÓŁ

1 Project Manager
1 Architekt IT
1 Analityk IT
6 Inżynierów oprogramowania
1 Tester IT

CZAS TRWANIA


6 miesięcy