Klient:

Bank ten jest częścią 10. największej grupy finansowej na świecie, działającej w 49 krajach na świecie i obsługującej codziennie ponad 52 miliony klientów. Bank uniwersalny, który działa na polskim rynku od blisko 20 lat i jest jednym z najbardziej rekomendowanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolnej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansów konsumenckich.

Proces wnioskowania o kredyt dla klienta instytucjonalnego


WYZWANIA PROJEKTU

Zautomatyzowanie i usystematyzowanie procesu wnioskowania o różnego typu kredyty dla klienta MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Dotychczas podczas wnioskowania klienta o kredyt, Bank posługiwał się aplikacją zbudowaną w MS Excel. To oznaczało, że podczas trwania całego procesu excel ten był wymieniany pomiędzy różnymi rolami w procesie (doradca klienta, analitycy kredytowi, back office). Wszystkie dokumenty, które doradca otrzymywał od klienta były wymieniane drogą mailową, co sprawiało, że wnioski były procesowane długo, a weryfikacja kompletności wniosku była niezmiernie trudna do wykonania. Zrealizowane rozwiązanie pozwoliło na zautomatyzowanie procesu, zdefiniowanie konkretnych ról w procesie realizujących właściwe etapy tego procesu oraz możliwość weryfikacji, na jakim etapie wniosek obecnie się znajduje (np. po to by doradca mógł poinformować Klienta, kiedy będzie podjęta decyzja kredytowa). Dodatkowo wiele danych w procesie można było pobrać automatycznie przy np. integracji z systemem bankowym przechowującym dane klienta, integracji z BIK – raporty BIK Przedsiębiorca oraz BIK Indywidualny, co zmniejszyło ilość danych, które doradca musiał od klienta otrzymać i wprowadzić do systemu manualnie.

PRZEBIEG PROCESU

Po warsztatach zapadła wspólna decyzja, że podzielimy wdrożenie systemu na stage i w każdym z nich będziemy realizować nowe integracje z zewnętrznymi systemami oraz inne optymalizacje. Każdy ze stage’ów składał się z fazy analizy biznesowej realizowanej po stronie klienta, gdzie definiowane były wymagania funkcjonalne systemu, następnie odbywały się wspólne warsztaty, analiza systemowa po naszej stronie, a następnie po akceptacji analizy przez klienta rozpoczynaliśmy development i testy u klienta. Rozwiązanie było oddawane na testy inkrementacyjnie. Rozwiązanie było oddawane na testy inkrementacyjnie. Wspólną decyzją, po przeprowadzonych z klientem warsztatach i zebraniu wymagań funkcjonalnych oraz zaproponowaniu architektury, platforma sprzedażowa jest rozwijana inkrementacyjnie. W pierwszym stage’u projektu wykonana została analiza i implementacja podstawowej funkcjonalności systemu z automatyzacją wyliczania oferty cenowej, sporządzania harmonogramu, liczenia zdolności kredytowej i reguł związanych z wyznaczaniem listy wymaganych dokumentów dla procesowanego przypadku. Zdefiniowane zostały wszystkie role biznesowe realizujące poszczególne etapy procesu, zintegrowaliśmy się z DMS (Document Management System), gdzie składowane od tej pory były wszystkie załączone w procesie dokumenty. Na każdym etapie procesu umożliwiliśmy klientowi podgląd wniosku, wysyłaliśmy maile informujące, że wniosek trafił do odpowiedniej roli po to by usprawnić jego realizację. Generowaliśmy również automatycznie wszelkie umowy i dokumenty, które musiał w trakcie procesowania podpisać klient wnioskujący o kredyt. Po skończonych pomyślnie testach system trafił do użytkowników.

W kolejnym stage’u projektu, który również podzielony był na fazę analizy, implementacji i testów zintegrowaliśmy się z systemami bankowymi po to, by zmniejszyć ilość danych, które doradca musiał uzupełniać o kliencie. Dodatkowo poprzez eksport danych z wniosku na każdym jego etapie do hurtowni danych, umożliwiliśmy Biznesowi tworzenie raportów i wyciąganie wniosków, jak platforma usprawniła cały proces.

Stage trzeci to integracja z kolejnym systemem – tym razem zewnętrznym, państwowym – do pobierania raportów BIK o klientach indywidualnych. To również zmniejszyło ilość danych, które Doradca musiał uzupełniać do tej pory manualnie. Stage czwarty to umożliwienie pobierania raportów BIK Przedsiębiorca bezpośrednio z BIK – kolejna optymalizacja procesu.

STOS TECHNOLOGICZNY

Proces biznesowy, umożliwiający zautomatyzowanie prac, zdefiniowanie konkretnych ekranów do wykonania przez użytkowników, wznowienie go w momencie wystąpienia błędu z usługi zewnętrznej, oraz zdefiniowanie ról biznesowych, został zrealizowany na platformie webMethods BPMS. Dane procesowanych wniosków składowane są w domenie przechowującej dane różnego typu wniosków, z której możliwe jest raportowanie do hurtowni danych (technologie: Java, Spring, SpringBoot, SpringBatch). Aplikacja umożliwiająca realizowanie user tasków zdefiniowanych w procesie biznesowym składa się z części UI i backendowej (UI: Angular, ngrx), backend: Java, Spring, SpringBoot. Aplikacja jest rozmieszczona na infrastrukturze do zarządzania kontenerami – Openshift, która umożliwia skalowalność rozwiązania. Do uwierzytelniania i autoryzacji wykorzystaliśmy Authorisation Server: Keycloak, który wdrożyliśmy u klienta w tym samym czasie. Dokumenty załączane przez użytkowników procesu są składowane w DMS Nuxeo.

ROZWIĄZANIE

Platforma ta była pierwszą aplikacją u klienta wdrożoną na platformie do zarządzania kontenerami – Openshift. Wdrożenie powiodło się i Bank w tym momencie realizuje już wszystkie podobne systemy w takiej architekturze. Zaproponowaliśmy klientowi centralne miejsce do przechowywania dokumentów, które wykorzystaliśmy już z powodzeniem u innych klientów – DMS Nuxeo. Wdrożyliśmy wykorzystywane już globalnie narzędzie do uwierzytelniania i autoryzacji Keycloak.

Klient zyskał pełną automatyzację procesu bez konieczności komunikacji mailowej, przesyłania sobie dokumentów, wymieniania się uzupełnianą aplikacją w MS Excel. Możliwość monitorowania przebiegu procesu, mierzenia KPI, weryfikacji, który etap procesu można jeszcze zoptymalizować (gdzie jest tzw. “wąskie gardło”), możliwość raportowania, szybkiej adaptacji systemu do zmieniających się reguł i wyliczeń (np. zdolności kredytowej, oferty cenowej).

ZESPÓŁ

1 Project Manager
1 Architekt IT
4 Inżynierów oprogramowania
1 Analityk IT
1 Tester IT

CZAS TRWANIA


6 miesięcy