Klient:

Klientem projektu była międzynarodowa organizacja badawcza zajmująca się naukami biologicznymi, oferująca usługi opracowywania leków dla przemysłu farmaceutycznego. Organizacja ta posiada 3 placówki badawcze w dwóch krajach i zatrudnia ponad 600 naukowców. Od 15 lat z powodzeniem funkcjonuje na rynku, czego najlepszym dowodem jest wprowadzenie w fazę testów klinicznych 25 nowych leków w ostatnich trzech latach.

Zunifikowany system raportowy


WYZWANIA PROJEKTU

Z powodu rozrostu i rozproszenia organizacji klienta między różne lokalizacje, coraz trudniejsza stawała się kontrola nad finansami i zasobami ludzkimi. Wielu pracowników musiało poświęcać bardzo dużo czasu na tworzenie skomplikowanych raportów, które zawierały dane pochodzące z kilku systemów. Problemem był również brak spójności między bazami danych – były one projektowane przez różne firmy, w różnym czasie i nie istniała żadna dokumentacja, która opisywałaby ich zawartość. Z tych powodów zdecydowano się na zrozumienie i zmapowanie istniejących baz oraz zbudowanie hurtowni danych i opartego na niej systemu raportowania.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Przed zaimplementowaniem zunifikowanego systemu raportowego, zespoły odpowiedzialne za finanse i zasoby ludzkie co miesiąc przeznaczały dwa tygodnie na analizę danych i opracowanie raportów. Cały ten proces został zautomatyzowany, dzięki czemu pracownicy zostali odciążeni i mogą skupić się na innych zadaniach. Nowy system jest bardziej dynamiczny i pozwala użytkownikom konfigurować ustawienia dla różnych potrzeb analitycznych i raportowych.

Istotną korzyścią jest zrozumienie istniejących w organizacji systemów, źródeł danych i powiązań między nimi. Projekt ten stał się też swego rodzaju audytem, podczas którego zidentyfikowano problemy związane z jakością danych oraz z samą budową i wykorzystaniem istniejących baz i systemów.

PENTAHO

Pentaho to oprogramowanie wspierające analitykę biznesową, od etapu pozyskiwania, integracji i przekształcania danych, aż po projektowanie i wyświetlanie raportów, dashboard’ów i tabel przestawnych. Zapewnia wiele aplikacji serwerowych i klienckich, które rozszerzają jego możliwości.

Pentaho oferuje oprogramowanie zarówno w edycji enterprise, jak i community. Oprogramowanie dla przedsiębiorstw uzyskuje się poprzez roczną subskrypcję i zawiera dodatkowe funkcje i wsparcie, których nie ma w edycji społecznościowej. Podstawowa oferta Pentaho jest często ulepszana przez dodatkowe produkty, zwykle w formie wtyczek, zapewnianych zarówno przez twórców Pentaho, jak i przez społeczność użytkowników.

ROZWIĄZANIE

Projekt rozpoczął się od zaprojektowania i zaplanowania rozwoju architektury IT klienta. Uwzględniono potrzebę budowy zdolności business intelligence i jej wykorzystania w istniejących i docelowych procesach organizacji. W docelowej architekturze zaplanowano zunifikowane podejście do analizy danych i raportowania poprzez utworzenie scentralizowanej platformy (tzw. Zunifikowany system raportowy). W ramach analizy utworzono repozytorium w Enterprise Architect, w którym opisano architekturę aplikacji (używane w organizacji systemy i usługi), danych (opis najważniejszych domen w firmie, wykorzystywanych danych i generowanych raportów), biznesową (obiekty i procesy biznesowe występujące w organizacji) i technologiczną (wykorzystywane w organizacji oprogramowanie, urządzenia i systemy operacyjne).

Po przeprowadzeniu analizy architektury w organizacji, rozpoczęto proces stopniowej implementacji kolejnych elementów platformy. Przy projektowaniu struktur danych kluczowa była ich łatwa rozszerzalność oraz adaptowalność do nowych wymagań klienta. Zwrócono również uwagę na szybki rozwój organizacji i zapewniono możliwość modyfikowania wymiarów przez prostą konfigurację. W ciągu nieco ponad roku współpracy zaprojektowano i zaimplementowano ponad 10 widoków analitycznych i raportów, co wiązało się z integracją z ponad 25 źródłami danych, włączając w to relacyjne bazy danych, interfejsy API, pliki wsadowe oraz źródła cloud.

I po problemie!

nteca zapewniała równowagę między wspieraniem wdrożenia zaproponowanego przez nas rozwiązania i zapewnianiem własnej wiedzy technicznej. Nie było sytuacji, w której pracownicy Inteca nie byliby w stanie wdrożyć wybranej technologii. Jednak, co ważniejsze, zawsze potrafili rozpoznać i wskazać technologię, która najlepiej odpowiadałaby na nasze bieżące problemy.
Armin Amin
Senior Project Manager